ترجمه متوالی
خدمات ترجمه شفاهی (ترجمه متوالی) را با کادر مجرب و مترجمانی که در زمینه کاری خود متخصص می باشند ارایه می نماییم

تفاوت ترجمه متوالی با ترجمه همزمان در این است که در ترجمه متوالی در ابتدا شخص سخنگو صحبت کرده و مترجم ئس از تمام شدن جمله شروع به ترجمه می نماید