ترجمه طبی
ترجمه متونی از قبیل نسخه و گزارش پزشکی, راهنمای تجهیزات پزشکی و غیره توسط افراد مجرب انجام می پذیرد