ترجمه پاتنت
برگه اقدام به پاتنت، گواهینامه دریافت پاتنت، برگه ثبت نام تجاری ، برگه های ایزو و همچنین تمامی برگ های مربوطه با بهترین کیفیت توسط کادر مجربمان ترجمه می گردد

ما با عنوان پریسا ترجمه تمامی اکیب خود از افراد مجرب در زمینه کاری و همچنین افرادی که در دانشگاه های بین المللی تحصیلات عالی خود را تمام کرده اند همکاری می نماییم