ترجمه کتاب، بروشور و کتابچه های راهنمای استفاده و غیره
ترجمه متن هایی ازقبیل کتاب، بروشور و کتابچه های راهنمای استفاده و غیره توسط مترجمان مجرب انجام می پذیرد