ترجمه متون حقوقی
ترجمه متون حقوقی نیاز به تخصص و مهارت در این زمینه دارد. در شرکت ما ترجمه متون حقوقی توسط وکلا و افرادی که به ماده های حقوق ترکیه و حقوق بین المللی آشنا می باشند و در این زمینه دارای تجربه و مهارت می باشند انجام می گیرد

ترجمه متن هایی از قبیل حکم های دادگاه، متن های حقوقی، مکاتبات حقوقی، برگه های مربوط به ازدواج و طلاق، قرارداهای کاری، قراردادهای بین کارمند و صاحب کار و بیان نامه ها توسط مترجمان مجرب انجام می پذیرد