Hizmet Sözleşmesi

1. TANIMLAR

1.1. “Taraflar”, Atatürk Bulvarı 169/29 Atayurt İşhanı Kavaklıdere Çankaya/Ankara adresinde mukim ve faal Parisa Tercüme Eğitim Vize Danışmanlık İnşaat Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şti. (Bundan sonra PARİSA TERCÜME olarak anılacaktır) ve kendisine elden, kargo, e-posta veya faks yoluyla gönderilecek ‘Teklif Dosyasını’ onayladığında iş bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiş sayılacak MÜŞTERİ’yi birlikte, “Taraf” ise bu taraflardan her birini ayrı ayrı ifade eder.
1.2. “Sözleşme”, PARİSA TERCÜME ile MÜŞTERİ arasında düzenlenen işbu HiZMET SÖZLEŞMESİ’ni, tüm eklerini ve dokümanlarını içerir. İşbu sözleşme http://www.parisatercume.com.tr/sozlesme adresinde yayımlanır.
1.3. “Tercüme”, Konu Materyalleri’nin diğer dillere tercüme edilmesidir.
1.4. “Konu Materyalleri”, MÜŞTERİ’nin PARİSA TERCÜME tarafından istenen sekil ve nitelikte, elektronik tercüme yapılması için sağladığı ve üretilmiş olarak hazır bulunan her türlü doküman dosyasıdır.
1.5. “Hedef Materyaller”, PARİSA TERCÜME’nin ilgili Konu Materyallerini istenilen dile çevirdikten sonra MÜŞTERİ’ye teslim ettiği her türlü doküman dosyasıdır.
1.6. “Fiyat Teklifi”, PARİSA TERCÜME’nin, MÜŞTERİ’ye, hizmet talebi üzerine, elden,kargo, e-posta veya faks yoluyla göndereceği tercüme hizmetinin detaylarını ve fiyatlandırma bilgilerinin içeren, MÜŞTERİ’nin onaylaması halinde işbu Sözleşmeyi yürürlüğe koyacak belgedir.
1.7. “Mizanpaj”, Konu Materyallerinin gösterilen örneklere veya orijinallerinde var olan tasarım özelliklerine uygun olmasıdır.


2. KONU

işbu Sözleşme, Sözleşme şartlarına uygun olarak PARİSA TERCÜME’nin MÜŞTERİ’ye vereceği Tercüme hizmetini kapsamaktadır. MÜŞTERİ’ye ait Konu Materyalleri’nin PARİSA TERCÜME tarafından diğer dillere çevirisine ilişkin şekil ve şartları düzenlemektedir.


3. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Tercümesi yapılan Konu Materyalleri’nin içeriğinin doğru veya güncel olmaması, T.C. kanunlarına ve toplum ahlak ve kurallarına aykin bir unsur içermesi, herhangi bir üçüncü sahsın haklarını ihlal etmesi nedeniyle doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. PARİSA TERCÜME’nin Konu Materyali Tercümesini ret edebileceği ve böyle bir durumda herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini MÜŞTERİ bu Sözleşme ile kabul eder. İşbu madde hükmü, PARİSA TERCÜME’ye hiçbir şekilde, Konu Materyalleri’ni denetleme yükümlülüğü getirmemektedir.
3.2. MÜŞTERİ, PARİSA TERCÜME ile gerçekleştireceği işlemlerde PARİSA TERCÜME’ye gitmeden, işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için e-posta, faks veya telefon ile talimat vermeyi ve PARİSA TERCÜME tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-posta, faks veya telefon ile yapılmasını kabul eder. MÜŞTERİ’nin PARİSA TERCÜME ile internet üzerinde, elektronik veya dijital ortamda yapacağı her türlü işlemler sözleşmeler ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır ve ihtilaf durumunda delil niteliği taşır. MÜŞTERİ, e-posta, faks veya telefon ile talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün sonuçlan peşinen kabul etmiştir.
3.3. MÜŞTERİ, Tercümesini talep ettiği Konu Materyallerindeki uzmanlık gerektiren terim, deyim ve benzeri içerik için PARİSA TERCÜME’nin talebi üzerine gerekli kaynaklan sağlayacaktır.
3.3. MÜŞTERİ, Tercümesini talep ettiği Konu Materyallerindeki uzmanlık gerektiren terim, deyim ve benzeri içerik için PARİSA TERCÜME’nin talebi üzerine gerekli kaynaklan sağlayacaktır.
3.4. Hedef Materyaller, MÜŞTERİ tarafından aksi belirtilmediği takdirde mizanpaj uygulamasız olarak MÜŞTERİ’ye teslim edilecektir.


4. PARİSA TERCÜME’NiN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. PARİSA TERCÜME’nin sorumluluğu, teknik imkanlar ve işbu sözleşme hükümleri dahilinde, MÜŞTERİ’ye ait Konu Materyallerinin diğer dillere çevirisini sağlamaktır.
4.2. Konu Materyallerinin diğer dillere çevirisini sağlamaktır.
PARİSA TERCÜME olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ’den kaynaklanan hatalı iletimlerden, PARİSA TERCÜME’nin kontrolü dışındaki arızalardan veya tercüman kaynaklı gecikmelerden dolayı PARİSA TERCÜME sorumlu tutulamaz.


5. PARİSA TERCÜME’NiN YETKİLERİ

5.1. MÜŞTERİ, PARİSA TERCÜME’ye ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, ilişki kurma ve MÜŞTERİ destek hizmetlerinde kullanımı için PARİSA TERCÜME’yi yetkili kılmıştır.

5.2. PARİSA TERCÜME, MÜŞTERİ’nin e-posta, faks veya telefon ile talimatını aldığında; gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, PARİSA TERCÜME herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre e-posta, faks veya telefon ile iletilen talimatı yerine getirmekten imtina etme hakkını saklı tutar.

5.3. PARİSA TERCÜME, önceden e-posta aracılığıyla bildirerek, hizmet süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. MÜŞTERİ, yeni şartlan kabul etmediği takdirde, PARİSA TERCÜME’ye bildirimde bulunarak, bildirim tarihine kadar tamamlanan işlerle ilgili ödeme yükümlülüğü baki kalmak şartıyla, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.4. PARİSA TERCÜME, MÜŞTERİ’nin hizmet bedelini zamanında ödememesi üzerine temerrüde düşmesi halinde söz konusu hizmeti, hiçbir ihtarda bulunmadan tazminatsız kesme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

5.5. PARİSA TERCÜME’nin işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir suretle feragat olarak nitelendirilemez.


6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler (Mücbir Sebepler) olarak kabul edilecektir. Zorunlu Nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek yada yerine getirmede gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir.

6.2. Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolayısıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması yada gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Zorunlu Nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak şartlar 1 (bir) ayı aşan bir sürede son bulmamışsa, taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir.

6.3.İşbu Sözleşme inhisari nitelikte bir sözleşme değildir. MÜŞTERİ, Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılması için Sözleşme süresi içerisinde üçüncü şahısları istihdam edebilir; üçüncü şahıslarla benzer sözleşmeler akdedebilir.

6.4. PARİSA TERCÜME’nin ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat külfeti altındadır.

6.5.MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda PARİSA TERCÜME’nin defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, e-posta, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin, PARİSA TERCÜME ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde müstenit aranmaksızın teyit edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.


7. HİZMET BEDELİ VE ÖDEME

7.1.PARİSA TERCÜME her bir parti çeviri talebi için yazılı bir teklif hazırlayıp elden,kargo, e-posta yada faks yolu ile MÜŞTERİ’ye ulaştıracak ve MÜŞTERİ’den e-posta yada faks yolu ile alacağı yazılı onay sonrası çeviriyi başlatacaktır.

7.2. Konu Materyallerinde okunaksızlık, anlam bozukluğu veya eksikliklerinin aşırı derecede fazla olması, bir grafikere başvurulmasını gerektirecek ölçüde mizanpaj talep edilmesi yada, MÜŞTERİ tarafından kullanılması istenilen yazılım yada programın çeviri hızını ve kalitesini önemli ölçüde etkilemesi gibi faktörlerin varlığı halinde, PARİSA TERCÜME bu durumlardan MÜŞTERİ’yi haberdar edecek ve ilgili fiyat teklifini MÜŞTERİ’nin onayına sunacaktır.

7.3. MÜŞTERİ, ‘Teklif Dosyası’nda aksi belirtilmediği takdirde, PARİSA TERCÜME’ye yaptırdığı çevirilerin bedeli 250TL ve üstü olması durumunda fatura tarihini veya verdiği onayı takip eden 5 (beş) işgünü içinde belirtilen banka hesabına havale edecektir.5 iş gününü aşacak ödeme durumlarında MÜŞTERİ, PARİSA TERCÜME’yi Teklif Dosyası’na onay vermeden önce bilgilendirmekle mükelleftir. 250TL altı bütün çevirilerde MÜŞTERİ, kendisine sunulan ‘Teklif Dosyası’na onay verdiği gün içerisinde veya en geç 1 iş günü içerisinde çeviri bedelini belirtilen banka hesabına havale eder.


8. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ

8.1. MÜŞTERİ, talep ettiği hizmete dair kendisine elden, kargo, e-posta veya faks yoluyla ulaştırılacak fiyat teklifini onaylamasını müteakip doküman Tercüme hakkını elde edecek ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

8.2.İşbu sözleşme, 1 (bir) KONU MATERYALİ tercümesi için geçerlidir. İşbu sözleşme, hizmetin yenilenmesi ve tercih edilen KONU MATERYALİ tercümesi için fiyat teklifinin onaylanmasını müteakip söz konusu dönem için uzamış sayılacaktır.


9. SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ

9.1. PARİSA TERCÜME, http://www.parisatercume.com.tr/sozlesme adresinde yayınlayacağı işbu Sözleşme üzerinde her türlü tadil, ilave yapma, vb. haklarını saklı tutar.

9.2. MÜŞTERİ, kendisine elden, kargo, e-posta veya faks yoluyla gönderilecek fiyat teklifini onaylamasını müteakip işbu sözleşmenin çıktısını alarak saklamakla yükümlüdür.

9.3.MÜŞTERİ’nin kendisine gönderilecek fiyat teklifini onaylamasını müteakip tarih ve saatte yürürlüğe girecek ve hizmet süresince geçerli olacak sözleşme şartları üzerinde yapılacak her türlü tadil tarafların yazılı mutabakatı ile mümkün olacaktır.


10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH HAKKI

10.1. Taraflardan birinin işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiği ve/veya gereği gibi yerine getirmediğinin tespiti halinde, her zaman bir süreyle bağlı olmaksızın, taraflar 1 (bir) ay önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla Sözleşmeyi feshetme, hizmeti durdurma veya askıya almaya yetkilidir.

10.2. Taraflardan birinin konkordato ilan etmesi, tasfiye edilmesi veya kendisi aleyhine veya kendisi tarafından iflas veya tasfiye işlemlerinin başlatılması veya yeniden yapılanması, tasfiye memuru tayin edilmesi halinde Sözleşme sona erer.


11. TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESİ

MÜŞTERİ tüm tebligatlar için PARİSA TERCÜME’ye bildirdiği adresini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini beyan ile, bu Sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini PARİSA TERCÜME’ye derhal bildireceğini, bildirmediği takdirde, eski adrese yapılacak her türlü tebligatı kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. İşbu sözleşme nedeniyle tarafların eposta kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-posta’nın gönderici tarafından yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat ederler.


12. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda PARİSA TERCÜME’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen PARİSA TERCÜME kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12.2. Taraflar bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Ankara Mahkeme ve icra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler.


13. GİZLİLİK

Taraflar, kendilerine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, teknik bilgi, tasarım, yazılım, MÜŞTERİ listesi ve benzeri belgeleri içerir) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere aktarmayacaktır. Özel bilgiler taraflarca gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. PARİSA TERCÜME’nin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara vermek durumunda olması halinde bu eylemi bu maddeye aykırılık olarak telakki edilmeyecektir. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır. Taraflar işbu sözleşmeyi, MÜŞTERİ’nin gönderilecek fiyat teklifinin onaylanması halinde, mutabık kalınarak, kendi serbest iradeleri ile kabul ettiklerini ve sözleşmenin şartlarına aykırılık halinin akde muhalefet oluşturacağını beyan ve kabul ederler.